تبلیغات
لبیک یا خامنه ای - شاه شیعه!!!!

منم مست و مجنون حیدر     نبی شهر علم و علی در

اشاره کنه گر  یه روزی           کنم هدیه ی راه او  سر

حیدر مولا ممنون لطفتم           شاه شیعه من زیر دینتم

هرچی باشم،هرچی باشم              هرچی باشم غلام حسینتم

((یا مولا علی یا مولا    همسر زهرا مولا))

تویی قبله گاه نمازم           بدون تو آقا چه سازم؟

تو ناز آفریده شدی من              همیشه برای نیازم

دریایی تو من قطره ام علی       مولایی تو من بنده ام علی

خوب میدونی،خوب میدونی     خوب میدونی برات زنده ام علی

((یا مولا علی یا مولا    همسر زهرا مولا))

همیشه به پای تو هستم     زجام ولای تو مستم

خوبم یا بدم هرچی هستم     ممنونم گرفتی تو دستم

دستای من تو دستته علی             شکرولله دل مستته علی

جون نوکر،جون نوکر       جون نوکر تو دستته علی

((یا مولا علی یا مولا    همسر زهرا مولا))

شاعر پسر فاطمهنوشته شده در تاریخ پنجشنبه 12 مرداد 1391 توسط مهدی فریدنیا